Vše co jsme chtěli vědět o transparentní radnici a nebáli jsme se zeptat - a jak to dopadlo

V květnu loňského roku jsme se sešli s představiteli strany TOP 09 na Praze 8 Jakubem Čápem, Tomášem Slabihoudkem a Markétou Adamovou. Jako zástupce koalice na osmičkové radnici jsme je vyzvali, aby veřejnost informovali o Centru Palmovka otevřeněji a ve větší míře než dosud.

TOP 09 jsme oslovili proto, že tato strana ve svém programu prosazuje co nejvyšší míru transparentnosti, např. povinným zveřejňováním veškeré rozpočtové dokumentace (rozklikávací rozpočty) a smluv ve veřejném sektoru (registr smluv), a protože pro tuto stranu má maximální prioritu boj proti korupci a zapojení občanů do kontroly hospodaření veřejného sektoru.“  TOP 09 se navíc k projektu nové radnice stavěla před volbami velmi kriticky, poté co se stala na Praze 8 součástí koalice, jej však začala podporovat.

Zástupcům TOP 09 Praha 8 jsme zopakovali, proč považujeme schválení projektu nové radnice i jeho realizaci za netransparentní a nedůvěryhodnou. Na výzvu předsedkyně Markéty Adamové jsme sestavili seznam informací, které by podle našeho názoru měly být zveřejněny, včetně návrhů na systémové změny, jež by vedly k lepšímu informování o tom, jak a o čem se v Praze 8 rozhoduje.

Následující rok jsme se museli zastupitelům TOP 09 několikrát připomínat a opakovaně žádat o slíbené informace či jakékoliv jiné vyjádření. V březnu letošního roku jsme se dočkali více či méně stručných odpovědí. Způsob, jakým TOP 09 na Praze 8 odpověděla občanům, kteří požadovali „co nejvyšší míru transparentnosti“ nás zaujal natolik, že jsme se rozhodli – po předchozí domluvě – naše otázky i odpovědi komunálních politiků zveřejnit.

topka_ram.png

 

1) Požadovali jsme zveřejnění kompletní smlouvy na stavbu nové radnice mezi Metrostavem Development a Prahou 8:

TOP 09 odpověděla: TOP 09 Praha 8 smlouvu neuzavírala a smlouva neumožňuje zveřejnění bez souhlasu Metrostavu a.s.

Náš komentář: Argument, že TOP 09 Praha 8 smlouvu neuzavírala, není relevantní. Tvrzení, že „smlouva neumožňuje zveřejnění bez souhlasu Metrostavu a.s.“ se nezakládá na pravdě – smlouva takové ustanovení dle našeho názoru neobsahuje, naopak, podle článku 36.7. nejsou dotčeny povinnosti radnice vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím. A dále, smlouva byla jako závazná navržena Prahou 8 – proč by její zveřejnění mělo být podmíněno souhlasem Metrostavu?  Zveřejnit kompletní smlouvu na miliardovou stavbu tedy TOP 09 odmítá.

 

2) Požadovali jsme zveřejnění smluv mezi Prahou 8 a Metrostavem Development, Centrem Palmovka a.s. (akciová společnost Prahy 8) , AK Rowan Legal (advokátní kancelář, jíž Praha 8 zaplatila téměř 7 milionů korun za právní služby),  a mezi Centrem Palmovka a.s. a Metrostavem Alfa (dceřinná společnost Metrostavu Development, která má stavbu radnice reálně na starosti).

TOP 09 odpověděla: Smlouva mezi Prahou 8 a Metrostavem Development je zveřejněna. Smlouva mezi Prahou 8 a Metrostavem Alfa je totožná se smlouvou mezi Prahou 8 a Metrostavem Develepment, došlo jen k cesi závazků mezi stranami, cese je jasně daný pojem, který nemá alternativní výklad. Zřizovací listiny společnosti Centrum Palmovka a.s. jsou volně dostupné na www.justice.cz. Zveřejnění smlouvy mezi Prahou 8 a AK Rowan legal projednáváme.

Náš komentář: Smlouva mezi Prahou 8 a Metrostavem Development je zveřejněna, ale s vymazanými cenami a  bez některých příloh. Pokud je smlouva mezi Prahou 8 a Metrostavem Alfa. „totožná se smlouvou mezi MČ Praha 8 a Metrostavem Develepment a.s., došlo jen k cesi závazků mezi stranami“, proč tedy smlouva nemůže být zveřejněna?

O zřizovací listiny Centra Palmovka a.s. jsme nežádali, žádali jsme o zveřejnění smluv, které tato společnost uzavírá – to jsou dvě různé věci.

Informace, že zveřejnění smluv s AK Rowan Legal TOP 09 „projednává“, nás po 10 měsících příliš nepřesvědčila.

3) Chtěli jsme vědět, jak byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavbu radnice - tedy cena nové radnice bez toho, že by existoval jakýkoliv projekt nebo studie?

TOP 09 odpověděla: Předpokládaná hodnota zakázky vyplynula z dialogu po definování parametrů budovy. Podmínky pro vyhlašované nadlitimitní zakázky jsou vždy stejné.

Náš komentář: Cena nové radnice ve výši jedné miliardy korun byla stanovena ještě před veřejnou zakázkou, tedy ještě dříve, než soutěžní dialog proběhl. S podmínkami soutěže to nijak nesouvisí. Na naše opakované dotazy na základě čeho byla stanovena cena budoucí radnice nám Praha 8 ani TOP 09 nebyla schopna odpovědět – i to považujeme za jeden ze znaků netransparentnosti celého projektu.

4) Požadovali jsme zveřejnění studie proveditelnosti Centra Palmovka.

TOP 09 odpověděla: Studie proveditelnosti bude zveřejněna.

Náš komentář: Nebylo nám řečeno kdy, kde, jakou formou a proč nebyla studie dosud zveřejněna.

5) Požadovali jsme zveřejnění posudku a auditu, který si podle svých slov nechala zhotovit TOP09 na důkaz, že projekt Centra Palmovka je dobrou investicí veřejných prostředků.

TOP 09 odpověděla:  Posudek TOP 09 Praha 8 bude zveřejněn.

Náš komentář: Opět nám nebylo řečeno kdy, kde, jakou formou, ani důvod, proč TOP 09 zveřejnění dokumentů odkládá, když je má údajně dlouhou dobu k dispozici.

6) Požadovali jsme zveřejnění smluv o smlouvách budoucích na využití komerčních prostor Centra Palmovka.

TOP 09 odpověděla: Pronájmy obchodních prostor se v budovách s obdobným využitím v zásadě nezveřejňují z ekonomických důvodů

Náš komentář: Městská část Praha 8 resp. Centrum Palmovka a.s. podniká s veřejnými prostředky.  Proto by měla být umožněna veřejná kontrola, jakým způsobem je s těmito prostředky nakládáno. Pokud bude schválen zákon o povinném zveřejňování smluv, který TOP09 prosazuje, budou muset být tyto smlouvy zveřejněny. Prozatím ale nájemní smlouvy v nové radnici TOP 09 odmítá zveřejnit.

7) Protože Praha 8 tvrdí, že stavba nové radnice ušetří významné prostředky na provoz městského úřadu, požadavali jsme informaci o výši dosvadních investičních a provozních nákladů objektů městské části Prahy 8, aby bylo zřejmé, jaké jsou dosavadní náklady a jaké budou úspory.

TOP 09 odpověděla: Zcela logicky, je jasné, že provoz jedné moderní budovy je finančně méně náročný než provoz tolika budov. Některé již výrazně přesluhují. Navíc si dovolujeme upozornit, že MČ již podle par. 106 na tento dotaz odpověděla.

Náš komentář: Praha 8 zveřejnila pouze náklady na provoz tzv. Bílého domu, a to v roce 2011, dotaz na provozní a investiční náklady všech objektů, ve kterých sídlí městský úřad Prahy 8 nebyl zodpovězen. Na naše opakované dotazy tedy není ani Praha 8 ani TOP 09 schopna odpovědět, kolik současný provoz radničních objektů stojí, a jaká je předpokládaná výše úspor vzhledem k miliardové investici.

8) Ptali jsme se, jakým způsobem bude naloženo s objekty v nichž sídlí MČ Praha 8, až budou tyto uvolněny. V minulosti zástupci radnice tvrdili, že se prodají či pronajmou a výnos bude příjmem do městské kasy.        

TOP 09 odpověděla: Nevidíme důvod promítat do Centra Palmovka současná sídla úřadu. Jsou vlastněna MČ. Patří do ekonomiky MČ. Centrum Palmovka, a.s. s nimi nemá nic společného. A poznámka o minulých představitelích se netýká TOP09.

Náš komentář: Z odpovědi vyplývá, že v tuto chvíli nemá Praha 8 jasnou strategii, jak s majetkem naložit, a že tato strategie resp. její dopady do celkové ekonomiky projektu Centra Palmovka není nijak promítnuta, ačkoliv představitelé Prahy 8 v uplynulých obdobích tvrdili opak, když uváděli, že se prodej či pronájem stávajících prostor pozitivně promítne do cashflow projektu nové radnice. Akciová společnost Centrum Palmovka s touto strategií nijak nesouvisí.

9) Aktuálně se na Praze 8 připravuje masivní developerská výstavba převážně kancelářského charakteru, o níž není veřejnost nijak informována. Chtěli jsme proto vědět, zda se TOP 09 zasadí o aktivní a systematické informování občanů o chystané výstavbě na území Prahy 8.

TOP 09 odpověděla: TOP 09 Praha 8 nemá územní rozvoj pod svou správou.

Náš komentář: Samozřejmě víme, že TOP 09 nemá územní rozvoj ve své gesci (radním pro územní rozvoj je starosta Jiří Janků z ODS). Naše otázka směřovala k tomu, zda tento požadavek přijme TOP 09  za svůj, a zda jej v rámci větší transparentnosti a lepší informovanosti občanů navrhne v radě. Vyhýbavá odpověď ale naznačuje, že asi ne.

10) Koalice TOP 09 a ODS v programovém prohlášení slibovala zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva, tak, aby byly kdykoliv přístupné pro občany, kteří se ho nemohou fyzicky zúčastnit. Ptali jsme se, zda a kdy budou tyto záznamy skutečně zveřejněny. Zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva je běžné v řadě městských částí (vč. Magistrátu hl. města Prahy)  i měst (např. Semily, Opava, Tišnov, Děčín)

TOP 09 odpověděla:   Hotovo.

Náš komentář: „Hotovo“ rozhodně není. Zveřejněny byly pouze videozáznamy posledních tří zastupitelstev (prosinec 2013, únor 2014, květen 2014). Nedočkali jsme se tedy odpovědi, zda budou zveřejněny i videozáznamy jednání od roku 2010, tedy po dobu, kdy to měla koalice - jíž je TOP 09 součástí -  v programovém prohlášení.

11) Z podobného důvodu (tedy možnost najít si záznam ze zastupitelstva, přečíst si ho a zjistit, o čem se hlasovalo, jak který zastupitel hlasoval a jaká se k věci vedla diskuse) jsme požadovali i zveřejňování stenozáznamu ze zastupitelstva včetně diskusí a průběhu hlasování.

TOP 09 odpověděla:   Psaný záznam nebude zveřejňován jelikož je zveřejňován a archivován audiovizuální záznam. S elektronickým hlasováním se počítá až v budově nové radnice.

Náš komentář: Videozáznam jednání zastupitelstva dosud zveřejňován nebyl a v současné době jsou zveřejněny pouze videozáznamy posledních tří jednání. Stenozáznam považujeme za vhodné zveřejnit proto, že psaná forma záznamu umožňuje se získanými informacemi lépe pracovat. Stenozáznam je možné získat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, není tedy důvod, proč nemůže být zveřejněn bez dotazování. Z videozáznamu není zřejmé, jak který zastupitel či radní hlasoval. Pro řadu městských částí (Praha 1, 3, 4, 5, 6, 10) i menší města (Broumov, Nové Město na Moravě, Trutnov) je dnes elektronické hlasování běžné. Občané na Praze 8 ale v současné době nemají možnost zjistit, jak který zastupitel hlasoval.

12) Z obdobných důvodů jsme požadovali zveřejnění programu a zápisu Rady Prahy 8.

TOP 09 odpověděla: TOP09 Praha 8 nepodporuje zveřejňování debaty rady MČ Praha 8. Z diskuse v rámci rady není pořizován žádný záznam. Jednání je neveřejné. Případné zveřejnění by mohlo vést k atakům a zpochybňování jednotlivých radních za své názory. Což by mohlo vést k rozhodování radních podle jiných kritérií než podle kvality a prospěšnosti návrhu.

Náš komentář: Zde došlo k nepochopení dotazu - nežádali jsme zveřejňování debaty radních, ale o zveřejnění programu a zápisu - to jsou dvě různé věci. Program i zápis Rady je k dispozici na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím, nevidíme tedy důvod, proč by nemohl být zveřejněn. Jiné městské části (Praha 3, Praha 6) včetně magistrátu hlavního města Prahy program i zápisy z rady zveřejňují. Vzhledem k faktu, že rada schvaluje usnesení jako kolektivní orgán (jako např. vláda ČR), není nutné se obávat, že budou radní rozhodovat „podle jiných kritérií než podle kvality a prospěšnosti návrhu“.

 

Z výše uvedeného pro nás bohužel plynou tyto závěry:

TOP 09 v Praze 8 obhajuje netransparentnost projektu Centra Palmovka, nemá o ekonomickém pozadí celého projektu dostatečné informace (případně je odmítá poskytnout) a stejně jako její koaliční partner ODS odmítá zveřejnit všechny příslušné dokumenty a umožnit tak veřejnou kontrolu vynakládaných prostředků. Stejně tak TOP 09 v Praze 8 odmítá zpřístupnit veřejnosti informace o způsobu řízení městské části a o rozhodování o věcech veřejných, ačkoliv se jedná o standardní informační kanály (záznam jednání zastupitelstva, program a zápis z rady), které jsou v jiných městech či městských částech běžné. Stejně tak se nám TOP 09 na Praze 8 nepodařilo přesvědčit o nutnosti  debaty o systémových změnách, které by vedly k větší informovanosti veřejnosti o budoucnosti a rozvoji naší městské části.

 

Na žádost představitelů TOP 09 připojujeme i jejich závěrečné vyjádření:

TOP09 Praha 8 žádá o důkazy, že projekt Centrum Palmovka je tunelován, nebo realizován v rozporu se zákony ČR. TOP09 Praha 8 bude vděčná za informace o každém porušení zákona. Zároveň vyzývá 8jinak pokud mají informace, že došlo k porušení zákona, aby splnili svou zákonnou povinnost a podali na takovéto jednání trestní oznámení. TOP09 Praha 8 kategoricky odmítá, že kryje jakékoli nezákonné chování. TOP09 Praha 8 ctí veškerá zákonná nařízení a jedná s péčí řádného hospodáře.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky