Chcete v Libni náměstí? Tady ho mít nebudete!

Obyvatelé Libně nesouhlasí se zrušením Elsnicova náměstí. Projekt který prosadil starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD) bez veřejné i odborné debaty ze všeho nejvíc vypadá jako předvolební pomníček. Důležitý veřejný prostor je řešen jako přílepek rekonstrukce Zenklovy ulice bez odpovídající péče a odbornosti. Navrhované řešení tak vyvtáří v centru Libně bariéru bez vazeb na okolí.

Občané Libně s takovým návrhem nesouhlasí z následujících důvodů: 

Proměna významného veřejného prostoru nebyla konzultována s veřejností - neproběhla participace ani veřejná debata. Samotný návrh nevzešel z architektonické soutěže ani nebyly zpracovány jeho varianty, návrh neprošel Komisí územní rozvoje a památkové péče, ani o něm neví městská architektka. V Libni se jedná o další razantní zásah do veřejného prostoru, ke kterému nebyla přizvána veřejnost. Argument Prahy 8, že je nutné projekt udělat rychle, neboť jej financuje MHMP spolu s rekonstrukcí Zenklovy ulice odmítáme. Rekonstrukce Zenklovy ulice se připravuje již od roku 2008 a návrh na „revitalizaci“ zpracovalo vedení Prahy 8 v květnu 2017. Takový tlak a uspěchanost při utváření čtvrti necelý rok před volbami považujeme potenciálně za rizikový a nezodpovědný. 

Projekt na revitalizaci se nezabývá řešením dopravy, která je pro místo a jeho fungování klíčová. "Parčík u Rokytky" jak jej prezentuje Praha 8 tak zůstane uvězněn uprostřed křižovatky s intenzitou přes 20 tisíc automobilů denně. Rezignace na dopravní řešení a izolovaný zásah do městské struktury je z hlediska územního plánování nekoncepční.

Elsnicovo náměstí bylo společenským centrem Libně a tento potenciál zůstal do jisté míry zachován. Navrhovaný záměr tento potenciál zmaří a vzhledem k nevratnosti změn budou jakékoliv debaty o jeho další funkci bezpředmětné. Absenci náměstí jako lokálního centra, kde by se pořádaly např. trhy, libeňští občané výrazně vnímají.

Funkci parku, kterou sem záměr násilně umisťuje, plní Thomayerovy sady v bezprostřední blízkosti. Budovat za desítky milionů izolovaný "parčík" uprostřed křižovatky v těsné blízkosti parku o rozloze 5 hektarů považujeme za absurdní.

elsnic_3.jpg

Tok Rokytky je významný prvek utvářející městskou krajinu, město s tímto prvkem ale dosud nijak nepracovalo.  V místech rezidenční zástavby (ul. Na Rokytce) je Rokytka zarostlá neudržovanou zelení, v řečišti i kolem vody se často hromadí odpadky a potenciál místa není využit. Směrem na západ protéká Rokytka Thomayerovými sady – zde by její zpřístupnění a propojení s parkem přineslo velký synergický efekt. Ani tady není věnována říčce žádná péče - Rokytka je od parkových cest oddělená plotem a svahem. Otevřít Rokytku zde by bylo nejen smysluplnější, ale také neporovnatelně levnější.

Zpřístupňovat Rokytku na místě současného Elsnicovo náměstí, kde zůstane oddělená ze všech stran automobilovou dopravou a kde – na rozdíl od výše uvedených míst – chybí přírodní či krajinné prvky, považujeme za neopodstatněné a z hlediska čerpání veřejných financí za neúčelné.

Z hlediska užívání veřejného prostoru představuje návrh další bariéru v území. Podobných bariér v Libni přibývá, a město by naopak mělo pečovat o územní celistvost a prostupnost, nikoliv vytvářet další překážky. Podle dostupných materiálů záměr nepočítá s bezbariérovým přístupem a nemá pěší a cyklistické vazby na okolí. "Parčík u Rokytky" za desítky milionů korun tak bude fungovat jen jako chodníček u vody v délce 100 metrů, který povede odnikud nikam.

V neposlední řadě návrh nerespektuje historické a urbanistické souvislosti, když nijak nepracuje s prvkem původního železobetonového mostu, který je technickou památkou a je památkově chráněn.

Jako občané Libně máme za to, že úprava cenného veřejného prostranství v historické čtvrti vyžaduje čas a náležitou péči, a musí proběhnout za účasti architektů, urbanistů a veřejnosti. Jen tak lze zajistit smysluplný rozvoj čtvrti tak, aby se v ní dobře žilo. Tato kritéria navrhovaný záměr nesplňuje a jako takový by měl být přehodnocen.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Věra Chmelárová za spolek 8jinak!

                                                                                                                                                                                  Adam Scheinherr za iniciativu Libeňský most nerozšiřovat nebourat

                                                                                                                                                                                                                                       Robert Starosta za spolek Naše Libeň

                                                                                                                                                                                                                                         Zuzana Ondomišiová za Potala o.p.s.

                                                                                                                                                                                                                                                  Václav Špale za spolek Serpens

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky